Fundats for ”Ellen Hørup’s Fond”

 1. Fondet er stiftet af fru Ellen Hørup.
  Fondets navn er: ”Ellen Hørup’s Fond”.
  Dets hjemsted er: København.
 2. Fondets kapital består ved stiftelsen af kr. 42.000 stamaktier i A/S Dagbladet Politiken. Kapitalen vil senere – og senest ved min Ellen Hørups død – blive bragt op til i alt kr. 69.500 stamaktier i nævnte selskab.
  Kapitalen må ingensinde angribes, hvorimod det fulde udbytte af fondet skal anvendes i overensstemmelse med reglerne i §3, jfr. dog den midlertidige bestemmelse.
 3. Fondets indtægt anvendes til støtte for sådanne sociale formål, som Ellen Hørup har interesseret sig for. Fondet udøver – igennem sin formand – stemmeret på det fondet tilhørende, stemmeberettigede aktiebeløb i A/S Dagbladet Politiken i overensstemmelse med de på den ekstraordinære generalforsamling i foråret 1951 fastsatte regler. Den, der udøver stemmeretten skal altid lade sig lede af hensynet til at bevare de ideer af frisindet, radikal karakter, som var grundlaget for stiftelsen af ”Politiken”.
 4. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem fungerer som formand. Den første bestyrelse består af:
  Redaktør Jørgen Rode som formand,
  fru Ellen Hørup og
  kontorchef Walther Pusch.
  Bestyrelsens første formand er godkendt som stemmeberettiget på ekstraordinær generalforsamling i foråret 1951.
  Hvert bestyrelsesmedlem udpeger samtidig med tiltrædelse til fondets protokol sin efterfølger. Ændring i sådant valg kan nårsomhelst finde sted ved tilføjelse til fondets protokol.
  Fru Ellen Hørups efterfølger skal altid være en kvinde.
  Bestyrelsens formand skal stedse være stemmeberettiget aktionær i A/S Dagbladet Politiken.
  Når af hvilkensomhelst grund bestyrelsens formand fratræder sit hverv, skal den af den afgåede formand udpegede efterfølger godkendes som stemmeberettiget for fondets aktiebeholdning på den først afholdte generalforsamling i selskabet. Ved afstemning om sådan godkendelse kan der ikke stemmes på fondets aktiebeholdning.
 5. Bestyrelsen fører en protokol for fondet, hvori indføres referat af, hvad der er foretaget til enhver tid med hensyn til udøvelsen af de i §3 nævnte opgaver.
 6. De fondet tilhørende aktier i A/S Dagbladet Politiken anbringes i åbent dedpot i en bank, således at banken hæver udbyttet af aktierne  og indsætter udbyttet på en checkkonto for fondet. Recipissen opbevares af bestyrelsens formand, men kan kun kvitteres af den samlede bestyrelse.
  På fondets checkkonto kan kun trækkes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
 7. Fondets regnskabsår løber fra 1. marts til udgangen af februar måned. Bestyrelsen udarbejder hvert år i marts måned regnskab over anvendelse af indtægterne i det sidst forløbne regnskabsår.Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og henlægges i fondets arkiv.
  Regnskabet revideres af: Politikens regnskabschef

  Fondens bestyrelse :
  Anita Bay Bundegaard, Bruxelles
  Kenneth Bengtsson, Karlslunde.
  Steffen Westergård Andersen, Frederiksberg, Fondens formand.